Trainer

Shihan Toshio Koda (9. Dan Goju-Ryu)

Toshio Koda

Elisabeth Meinhard-Janecki (5. Dan Goju-Ryu)

Elisabeth Meinhard-Janecki

Thomas Dose (5. Dan Goju-Ryu)

Thomas Dose

Leo Ernst (4. Dan Goju-Ryu)

Leo Ernst

Massimo Raimondi (4. Dan Goju-Ryu)

Massimo Raimondi

Bernd Kliemann (3. Dan Goju-Ryu)

Bernd Kliemann